Phép bổ trợ Trừng trị | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Trừng trị

Gây 800 sát thương lên quái xung quanh và làm choáng chúng trong 1 giây