Phép bổ trợ Thanh tẩy | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Thanh tẩy

Hóa giải tất cả hiệu ứng bất lợi và khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 1.5 giây.