Kỹ năng Uy Dũng

Vị trí:Nội tại

Arthur được ban phước nên vô cùng mạnh, có thể nhận thêm 88 (+8/cấp)  điểm hộ giáp vật lý cơ bản (tăng theo cấp tướng)