Kỹ năng Phong Độn

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:70 giây

Tiêu thụ:12.5 năng lượng

Zill dịch chuyển đến điểm đã chọn, gây 260/300/340/380/420/460 (+0.45Công phép) sát thương phép lên tất cả kẻ địch quanh vùng ảnh hưởng.