Kỹ năng Sóng Tử Vong

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:13.5/13/12.5/12/11.5/11 giây

Tiêu thụ:50/55/60/65/70/75 năng lượng

Kil'Groth lướt tới trước đâm mâu vào kẻ địch, gây 100/125/150/175/200/225(+0.65 công vật lý) sát thương vật lý, kèm hiệu ứng làm giảm 25/30/35/40/45/50% tốc chạy trong 1.5 giây. Đâm trúng tướng giúp giảm 4 giây hồi chiêu.