Trang bị Hồn Chú | Hội Quán Cao Thủ

Hồn Chú

Vị trí: Nội tại

Với mỗi 2% máu bị mất, Marja nhận 1% hút máu và hút máu phép

Ngoài ra, đòn đánh và kĩ năng của Marja còn làm chậm mục tiêu, máu mất càng nhiều làm chậm càng mạnh