Trang bị Cuồng Bạo Cước | Hội Quán Cao Thủ

Cuồng Bạo Cước

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 60/55/50 giây

Tiêu thụ: 120/130/140 năng lượng

Sau 1 giây vận công, Amily gây 300/400/500 sát thương phép diện rộng và cường hoá bản thân giúp tăng 100/150/200 công vật lý, 50 tốc chạy, 50/75/100 miễn thương. Suốt thời gian cường hoá Amily gây 60/80/100 sát thương phép lên kẻ địch lân cận mỗi giây; hiệu ứng kéo dài 8 giây