Trang bị Mưa Liên Thanh | Hội Quán Cao Thủ

Mưa Liên Thanh

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 40/35/30 giây

Tiêu thụ: 0 nội năng

Capheny xả 15 đợt mưa đạn liên tục theo hình nón phía trước gây 80/140/200 (+0.3 công vật lý) sát thương vật lý mỗi 0.2 giây. Kẻ địch trúng chiêu sẽ bị giảm 1.5% giáp; hiệu ứng có cộng dồn. Suốt thời gian này Capheny vẫn có thể di chuyển, bù lại bị giảm 30% tốc chạy.