Trang bị Sa Bàn Ma Thuật | Hội Quán Cao Thủ

Sa Bàn Ma Thuật

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 45/40/35 giây

Tiêu thụ: 120 năng lượng

Ishar triệu hồi 1 sa bàn huyễn ảnh khiến sau 0.5 giây hình thành 1 kết giới giam giữ kẻ địch trong 2.5 giây.
Tý Nị: Lập tức nhảy vào mục tiêu trong sa bàn, khi đáp đất gây 500/700/900 (+0.50 công phép) sát thương phép và trong 6 giây nhận hiệu ứng miễn 30% (+5% với mỗi tướng địch trong đó) sát thương và tăng 100% tốc đánh, đồng thời mỗi giây gây 60/75/90 sát thương phép cho địch trong phạm vi

Kỹ năng khác của Ishar