Trang bị Cú Ma Pháp | Hội Quán Cao Thủ

Cú Ma Pháp

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Payna gọi chim cú ra tấn công địch, gây 200/225/250/275/300/325 (+0.36 công phép) sát thương phép và gây choáng, tối đa tấn công 6 lần, 1 mục tiêu sẽ bị công nhiều lần.