Trang bị Pháo Cao Xạ | Hội Quán Cao Thủ

Pháo Cao Xạ

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 40/35/30 giây

Tiêu thụ: 100 năng lượng

Wisp niệm chú tập trung giữ nguyên vị trí để oanh kích vùng chỉ định liên tục 6 đợt, mỗi đợt gây 200/275/350 (+0.5 công vật lý) sát thương vật lý. Sát thương này có thể chí mạng, gây thêm 50% sát thương. Chiêu thức này cần niệm chú giữ nguyên vị trí, tối đa kéo dài 3 giây. Sau 0.6 giây nếu di chuyển hoặc tung chiêu khác sẽ ngắt chiêu.

Trong thời gian tung chiêu, kẻ địch bị làm chậm 20%

Kỹ năng khác của Wisp