Trang phục Toro Ngưu Ma Vương

Mặc định

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile