Trang bị Thánh kiếm | Hội Quán Cao Thủ

Thánh kiếm

Giá:2120

+90 Công vật lý

+25% Tỷ lệ chí mạng - Nội tại duy nhất

Nội tại duy nhất – Thánh kiếm: Sau khi đánh chí mạng giúp tăng (cấp tướng * 3) tốc chạy trong 1.5 giây (chỉ có hiệu quả khi dùng với tướng đánh xa)