Trang bị Găng tay

Giá:420 vàng

+12% tỉ lệ chí mạng