Trang bị Song đao bão táp

Giá:1,920 vàng

+35% Tốc đánh

+25% Tỷ lệ chí mạng

+7% Tốc chạy

Cuồng phong: Tăng 35% Kháng hiệu ứng trong 2 giây sau khi chí mạng - Nội tại duy nhất