Trang bị Song đao

Giá:780 vàng

+25% Tốc đánh

+5% Tốc chạy

Nâng cấp từ Song đao