Trang bị Vuốt Hung Tàn

Giá:1,960 vàng

+30% Tốc đánh

+20% Tỷ lệ chí mạng

+5% Tốc chạy

[Hung bạo] - Nội tại duy nhất

Hung bạo: Các đòn đánh thường trúng đích giúp tăng tốc đánh thêm 10%, kéo dài 2 giây, cộng dồn tối đa 5 lần - Nội tại duy nhất