Kỹ năng Balo Lửa

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:12/11.6/11.2/10.8/10.4/10 giây

Tiêu thụ:60 năng lượng

Roxie tăng 20% tốc chạy và tạo lá chắn lửa giúp chặn đứng 150 (6% máu tối đa bản thân) sát thương trong 3 giây. Suốt thời gian này kẻ địch va phải Roxie sẽ bị làm chậm 50% trong 1.5 giây