Kỹ năng Cường Tráng

Vị trí:Nội tại

Baldum mặc định tăng thêm 18% giáp

Mỗi đòn đánh thường của Baldum gây thêm 20 + (3% giáp vật lý) sát thương phép