Kỹ năng Vật Tổ Vỗ Tất

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:12/11,6/11,2/10,8/10,4/10 giây giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Baldum lao theo hướng chỉ định, gây 175/225/275/325/375/425(+0.3Giáp bản thân)(+0.5 Công vật lý) sát thương vật lý và hất tung lên những kẻ địch trúng chiêu dọc đường; khi tông phải tướng địch sẽ dừng lại rồi múa vũ khí hất kẻ địch ra sau, gây thêm 8% máu tối đa của mục tiêu sát thương vật lý, và làm chậm 90% tốc chạy trong 1 giây.