Kỹ năng Phi Điệp

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:6/5.6/5.2/4.8/4.4/4 giây

Tiêu thụ:30/35/40/45/50/55 năng lượng

Eland'orr lướt theo hướng chỉ định, đèn tinh linh được thức tỉnh vẫn lưu tại chỗ cũ