Kỹ năng Kim Quang Ấn

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:6 giây

Tiêu thụ:100/110/120/130/140/150 năng lượng

Dirak trong 0.8 giây triệu hồi ra Kim quang ấn đánh về phía trước, đẩy lùi tướng địch trong thoáng chốc và mỗi 0.2 giây gây 100/125/150/175/200/225 (+20% công phép) (gây lên tướng địch) / 100/125/150/175/200/225 (+10% công phép) (gây lên lính, quái) sát thương phép. Tuy nhiên sát thương vòng ngoài chỉ bằng 60% sát thương vòng trong.
Nội tại: Mỗi lần gây sát thương lên tướng địch sẽ giúp Dirak hồi 1% năng lượng tối đa đồng thời nếu Kim quang ấn đánh trúng tướng địch bị đánh dấu, Dirak sẽ lập tức tung thêm 1 lần Kim quang ấn