Kỹ năng Lô Cốt Tử Quang

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:80/75/70 giây

Tiêu thụ:150/175/200 năng lượng

Dirak giải phóng sức mạnh nhận được [Khiên lô cốt] đồng thời hình thành lên lá chắn chặn toàn bộ các chưởng, đạn, tia đánh xa của tướng địch. Mỗi giây sẽ tiêu hao 5 năng lượng.
Nếu trước đó lá chắn chặn được chiêu của địch sẽ lập tức kích hoạt [Pháo tử quang], còn nếu không 2 giây sau Dirak mới nhận được [Pháo tử quang] đồng thời mỗi lần chặn sát thương sẽ hồi 2% máu và năng lượng tối đa.
[Khiên lô cốt]: Giúp Dirak tăng 25/50/75% tốc đánh và cường hóa đòn đánh thường mỗi 0.2 giây gây (+50% công phép) (+25% công phép) sát thương phép.
[Pháo tử quang]: Gây 800/1000/1200 (+100% công phép) sát thương phép và cộng thêm 15% máu đã mất của mục tiêu theo đường thẳng trong phạm vi .