Kỹ năng Nữ Hoàng Băng Tuyết

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Nếu trong 7 giây không bị công kích hay khống chế, điêu thuyền sẽ nhận được một lớp lá chắn. Sau khi lớp lá chắn bị đánh tan trong thời gian ngắn vẫn có tác dụng chống đỡ một lượng sát thương nhỏ và miễn khống chế