Kỹ năng Lá Chắn Thời Không

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:13/12/11/10/9/8 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Alice tạo ra một lá chắn cho đồng minh, hấp thụ 125/145/165/185/205/225 (+0.40 công phép)sát thương và làm tăng 30% tốc chạy của họ trong 2 giây