Kỹ năng Loạn Hạt

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:7 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Jinna tung chuỗi hạt vào tối đa 2 kẻ địch lân cận gây 300/360/420/480/540/600 (+0.5 công phép) sát thương phép. Kẻ địch trúng chiêu sẽ khiến chuỗi hạt nảy đi tối đa 2 lần. Đối với nạn nhân trúng chiêu nhiều lần sẽ chỉ phải chịu 30% sát thương ở các lần nảy sau.