Kỹ năng Hàng Yêu Phục Ma

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Jinna phóng kình lực làm chậm 50% tốc chạy kẻ địch xung quanh và gây  450/510/570/630/690/750 (+0.6 công phép) sát thương phép