Kỹ năng Phân Thân Thuật

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ:80/85/90/95/100/105 năng lượng

Ngộ Không lập tức tiến vào trạng thái tàng hình. Sau khi tung chiêu, Ngộ Không sẽ được tăng 40% tốc chạy trong 1 giây.