Kỹ năng Rồng Dịch Bệnh

Vị trí:Nội tại

Vật cưỡi giúp tăng tốc chạy của Preyta.