Kỹ năng Sắc Lẻm

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Mỗi đòn đánh thường giúp giảm thời gian hồi của Kiếm khí đi 1 giây.