Trang bị Phi Điệp | Hội Quán Cao Thủ

Phi Điệp

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 6/5.6/5.2/4.8/4.4/4 giây

Tiêu thụ: 30/35/40/45/50/55 năng lượng

Eland'orr lướt theo hướng chỉ định, đèn tinh linh được thức tỉnh vẫn lưu tại chỗ cũ

Các kỹ năng khác của Eland'orr

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile