Trang bị Dơi Địa Ngục | Hội Quán Cao Thủ

Dơi Địa Ngục

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8/7.7/7.4/7.1/6.8/6.5 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Veera ném ra một con Dơi Địa Ngục gây ra 575/625/675/725/775/825 (+1.15công phép) sát thương phép

Kỹ năng khác của Veera