Trang bị Huỷ Diệt | Hội Quán Cao Thủ

Huỷ Diệt

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 30/25/20 giây

Tiêu thụ: 140/160/180 năng lượng

Omega mở rộng hai cánh tay, liên tục tấn công dữ dội những kẻ thù gần đó và gây 200/275/350 (+0.75 công vật lý) sát thương vật lý mỗi lượt