Trang bị Ngục Tù Vĩnh Hằng | Hội Quán Cao Thủ

Ngục Tù Vĩnh Hằng

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 35/30/25 giây

Tiêu thụ: 130/145/160 năng lượng

Aleister bẫy kẻ địch trong nhà tù ma thuật, gây 100/125/150 (+0.25 Công phép) sát thương phép mỗi lượt 2.5 giây. Chiêu thức cần niệm chú để thực hiện, tối đa dài 3 giây, tuy nhiên sau 0.7 giây đầu nếu thực hiện các thao tác khác có thể huy