Trang bị Ỷ Mạnh Vệ Yếu | Hội Quán Cao Thủ

Ỷ Mạnh Vệ Yếu

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Lumburr gia tăng cho bản thân và đồng đội có lượng máu thấp nhất trong bán kính 5m xung quanh tăng 80 + (5 mỗi cấp) giáp vật lý và giáp phép