Trang bị Loạn Hạt | Hội Quán Cao Thủ

Loạn Hạt

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 7 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Jinna tung chuỗi hạt vào tối đa 2 kẻ địch lân cận gây 300/360/420/480/540/600 (+0.5 công phép) sát thương phép. Kẻ địch trúng chiêu sẽ khiến chuỗi hạt nảy đi tối đa 2 lần. Đối với nạn nhân trúng chiêu nhiều lần sẽ chỉ phải chịu 30% sát thương ở các lần nảy sau.