Trang bị Hàng Yêu Phục Ma | Hội Quán Cao Thủ

Hàng Yêu Phục Ma

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Jinna phóng kình lực làm chậm 50% tốc chạy kẻ địch xung quanh và gây  450/510/570/630/690/750 (+0.6 công phép) sát thương phép