Trang bị Thần Vật Hộ Thân | Hội Quán Cao Thủ

Thần Vật Hộ Thân

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Arthur dùng ý chí điều khiển sức mạnh của Thánh kiếm, xoay xung quanh bản thân và tấn công địch xung quanh, mỗi lần tạo ra 100/125/150/175/200/225 (+0.4 Công vật lý) (+0.4 công phép) sát thương phép, duy trì 5 giây (tấn công 6 lần)