Trang bị Rồng Dịch Bệnh | Hội Quán Cao Thủ

Rồng Dịch Bệnh

Vị trí: Nội tại

Vật cưỡi giúp tăng tốc chạy của Preyta.