Trang bị Cự Kiếm | Hội Quán Cao Thủ

Cự Kiếm

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 50/45/40 giây

Tiêu thụ: 100/125/150 năng lượng

Astrid tập trung sức mạnh trong 2 giây giúp miễn nhiễm mọi sát thương và khống chế. Sau 1.5 giây cô vung kiếm gây 400/600/800 (+2.0 Công vật lý) sát thương vật lý. Nếu % máu hiện tại của kẻ địch cao hơn Astrid, nạn nhân sẽ bị choáng trong 1.5 giây, còn nếu thấp hơn thì chịu thêm sát thương chuẩn bằng 16% máu đã mất. Trúng tướng sẽ giúp nội tại hồi lại ngay lập tức.

Kỹ năng khác của Astrid