Trang bị Chuỳ Thần Lực | Hội Quán Cao Thủ

Chuỳ Thần Lực

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Xeniel nhảy đến một vùng chỉ định gây 280/340/400/460/520/580 (+0.54 Công phép) sát thương phép, và làm choáng những kẻ địch trúng chiêu trong 1.25 giây.