Trang bị Áp Suất Biển Sâu | Hội Quán Cao Thủ

Áp Suất Biển Sâu

Vị trí: Nội tại

Mỗi đòn đánh thường giúp tăng 6-10% tốc đánh (tăng theo cấp tướng), tối đa cộng dồn 5 lần. Đặc biệt các đòn thứ ba có phạm vi công kích rộng hơn.