Trang bị Mâu Thần Lực | Hội Quán Cao Thủ

Mâu Thần Lực

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 12 giây

Tiêu thụ: 50 năng lượng

Nội tại: Mỗi đòn đánh thứ ba gây thêm 75/115/155/195/235/275 (+0.3 công vật lý cộng thêm)  sát thương phép.

 

Kích hoạt: Kil'Groth cường hóa đòn đánh thường gây thêm 50/85/120/155/190/225(+0.25 công vật lý cộng thêm) trong 4 giây. Mỗi mục tiêu trúng đòn hồi 45/56/67/78/89/100 (+0.2 công vật lý cộng thêm) máu; Giá trị hồi phục được tăng 150% nếu nạn nhận nhân là tướng địch