Trang bị Chùy cổ

Giá:740 vàng

+25 Công vật lý

+15% Tốc đánh

Cuồng bạo: Đòn đánh tay tăng 10% tốc chạy - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Chùy cổ