Trang bị Liềm Đoạt Mệnh

Giá:2,000 vàng

+60 Công vật lý

+5% Giảm hồi chiêu

[Thần linh can thiệp] - Nội tại duy nhất: Tiến vào trạng thái bất tử, miễn nhiễm sát thương và tăng Tốc chạy thêm 20% trong 1 giây; 90 giây hồi chiêu