Trang bị Quả cầu băng sương

Giá:2,000 vàng

+ 200 công phép

Phong Ấn: Trở thành bất khả xâm phạm và bất động trong 1.5 giây. (Thời gian hồi 90 giây) - Kích hoạt duy nhất