Trang bị Giáp Thiên Nhiên

Giá:2,900 vàng

350 Máu
60 Kháng Phép
5% Tốc độ Di chuyển

  • Hấp Thu: Nhận sát thương từ Kỹ năng cho bạn 8 Tốc độ Di chuyển và 4 Kháng Phép trong 5 giây (cộng dồn tối đa 5 lần; mỗi lần chịu sát thương Kỹ năng khác nhau sẽ cho một cộng dồn).