Trang bị Đá Hắc Hóa

Giá:1,250 vàng

25 Sức mạnh Phép thuật
15% Xuyên Phép