Trang bị Mũ Trụ Nguyền Rủa

Giá:3,000 vàng

70 Sức mạnh Phép thuật
350 Máu

  • Lời Nguyền Azakana: Gây sát thương Kỹ năng lên một tướng khiến chúng chịu sát thương phép tương đương 1.2% Máu tối đa mỗi giây trong 4 giây. Nhận 10 Giáp và Kháng Phép nếu một tướng chịu ảnh hưởng (+2.5 Giáp và Kháng Phép với mỗi tướng địch chịu ảnh hưởng).