Trang bị Trượng Lưu Thủy

Giá:2,300 vàng

50 Sức mạnh Phép thuật
10% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

  • Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh tăng cho cả hai 25 - 45 Sức mạnh Phép thuật và 20 Điểm Hồi Kỹ Năng trong 4 giây.

    Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.